night-gown

nhấm nháp

nhấm nháp một giọt nước mắt mặn chát, em có thấy cuộc đời bớt nát không? thuộc lòng trang viết vài dòng vụn vặt, em có thấy được mắt em đang buồn?

Bởi vì những lúc muốn nói một lời mà bất lực, những câu từ thay thế cứ manh mún trong lòng.